Samtycke mellan deltagare och Ekmans Safety AB gällande modellavtal

Bakgrund och syfte
Modellen kommer att bli fotograferad och filmad för Ekmans Safety ABs räkning. Syftet med detta avtal är att reglera hur detta material (bilderna, filmerna) får användas av Ekmans Safety AB. Bilderna kommer att lagras hos Ekmans Safety AB

Användningen av bilderna, filmerna

  • Ekmans Safety AB har rätt att använda det för avtalet aktuella bilderna i kommersiella sammanhang (marknadsföring, reklam, etc.) och/eller för redaktionellt sammanhang (artiklar etc.) som ett led i Ekmans Safety ABs verksamhet utan begränsning i media/medier. Denna användning får ske fritt, under obegränsad tid. Bilderna får således användas i tryckt och digital form i de kanaler som Ekmans Safety AB använder, eller kan komma att användas i t.ex. TV, dagstidningar och tidskrifter, reklampelare, broschyrer, Ekmans Safety AB egna och andras webbplats, och sociala medier som t.ex. Facebook, Linkedin och Youtube.
  • Ekmans Safety AB har rätt att redigera och beskära de för avtalet aktuella bilderna för att möjliggöra ändamålsenlig användning enligt detta modellavtal. Bilderna får inte säljas vidare till tredje part. Bilderna får dock användas av tredje part förutsatt att tillämplig integritetslagstiftning iakttas.
  • Ersättning till modellen, för modellens medverkan och Ekmans Safety AB användning av bilderna, utgår enligt följande: Arvode för min medverkan ska ej utgå


Definitioner
För definitioner av personuppgiftsbegrepp hänvisas till vid var tid gällande integritetslagstiftning.